Privacy Statement

 

Privacyverklaring Jobsrepublic B.V.

In het kader van de dienstverlening van Jobsrepublic B.V. (hierna: “wij” of “Jobsrepublic”) worden persoonsgegevens verwerkt. Dit doen wij onder andere via onze website www.jobsrepublic.com en via specifiek voor onze opdrachtgevers ingerichte (carrière)sites.

 

Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze privacyverklaring bevat daarom meer informatie over het doel van en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Verder lees je ook wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is. Wij verwerken met name persoonsgegevens van onze kandidaten, maar ook persoonsgegevens van onze (contactpersonen bij) opdrachtgevers, sollicitanten, leveranciers en overige relaties. De persoonsgegevens die wij verwerken krijgen we (i) van jouzelf, (ii) van derden (zoals bijvoorbeeld klanten en ketenpartners) of (iii) uit openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van onze kandidaten verwerken:

 • basisinformatie zoals je voor- en achternaam, titel, geboortedatum;
 • contactgegevens zoals je e-mailadres, postadres, telefoonnummer, (eventueel) het bedrijf waarvoor je werkt en je functie;
 • IP-adres en statistische gegevens over je gebruik van onze website;
 • persoonsgegevens die je ons geeft ten behoeve van onze kandidatendatabase (talentpool), zoals je beschikbaarheid, CV, nationaliteit, opleidings- en loopbaangegevens, diploma’s, motivatiebrief, arbeidsvoorwaarden, referenties, resultaten van eventuele competentie- en/of persoonlijkheidstesten;
 • indien vereist voor een specifieke vacature persoonsgegevens van jou ten behoeve van een security screening;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over jou verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van onze opdrachtgevers, sollicitanten, leveranciers en overige relaties verwerken:

 • basisinformatie zoals je voor- en achternaam, titel, geslacht;
 • contactgegevens zoals je e-mailadres, postadres, telefoonnummer, (eventueel) het bedrijf waarvoor je werkt en je functie;
 • IP-adres en statistische gegevens over je gebruik van onze website;
 • financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer;
 • persoonsgegevens die je ons geeft als je bij ons solliciteert, zoals een sollicitatiebrief, CV, geboortedatum, opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over jou verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

 

Zoals aangegeven verwerken wij persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is. Wij verwerken dus niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van de relatie die je met ons hebt, de dienst waar het om gaat en/of de toestemming die je ons hebt gegeven.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden, mede afhankelijk van onze relatie met jou:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst: wij verwerken je gegevens voor zover dat nodig is in het kader van de door ons verleende diensten, zoals het uitvoeren van zoekopdrachten en het invullen van vacatures.
 • Marketing en acquisitie: wij verwerken je persoonsgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze (online) evenementen en overige marketingcommunicatie die voor jou relevant kunnen zijn.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen: wij verwerken je gegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Afhankelijk van onze relatie met jou verplicht de wet ons om bijvoorbeeld informatie te verstrekken aan de belastingdienst, openbare registers en toezichthouders.
 • Sollicitaties en recruitment: de gegevens die je met ons deelt indien je bij ons solliciteert (via e-mail/post), verwerken we om contact met je op te nemen ten behoeve van onze sollicitatieprocedure en om jouw sollicitatie te behandelen. Ook verwerken we gegevens in het kader van (een inschrijving voor) een van onze bijeenkomsten/evenementen.
 • Gebruik en verbetering van onze website: wij verwerken statistische gegevens over het bezoek aan en gebruik van onze website. Dit doen wij om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website zo goed mogelijk op je persoonlijke voorkeur af te stemmen.
 • Overige verwerkingen: wij verwerken je gegevens ook om eventuele vragen of klachten te behandelen, of om contact met je te houden en gericht met je te kunnen communiceren.

 

Op basis van welke grondslag verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst met jou of om de overeenkomst met jou te kunnen sluiten;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • een gerechtvaardigd belang;
 • jouw toestemming.

 

Als de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je altijd het recht om de gegeven toestemming weer in te trekken. De verwerking van je persoonsgegevens die dan al heeft plaatsgevonden blijft wel rechtmatig omdat je daar eerder wél toestemming voor had gegeven.

 

Het delen van je persoonsgegevens

In sommige gevallen delen wij je persoonsgegevens met derden. Ook dit zullen wij alleen doen voor zover wij denken dat dat nodig is of wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. Uiteraard delen wij je gegevens alleen met betrouwbare partijen en zorgen wij ervoor dat de gegevens zorgvuldig worden gedeeld. Wij delen je persoonsgegevens mogelijk met:

 • overheidsinstanties zoals de belastingdienst;
 • opdrachtgevers van Jobsrepublic;
 • ketenpartners en overige dienstverleners zoals banken, verzekeraars, accountants, belastingadviseurs en overige adviseurs;
 • externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.

 

Mocht de derde waarmee je persoonsgegevens worden gedeeld aangemerkt worden als een ‘verwerker’ in de zin van de AVG, zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

 

Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Als het niet anders kan kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ook in die gevallen zorgen wij ervoor dat altijd wordt voldaan aan deze privacyverklaring en de toepasselijke (privacy)wetgeving.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is om de genoemde doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn is toegestaan of zelfs verplicht is op basis van wetgeving. Als de bewaartermijn voorbij is worden je persoonsgegevens verwijderd.

 

Jouw privacyrechten

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien. Ook het doel en de duur van de verwerking mag je inzien.
 • Verzoek om rectificatie: als wij onjuiste of onvolledige gegevens van je hebben, heb je het recht om deze te (laten) rectificeren. Wij zullen de gegevens dan aanpassen en dit eventueel ook doorgeven aan derde partijen die je gegevens via ons hebben ontvangen.
 • Verzoek om wissing van gegevens: je hebt het recht om te verzoeken dat wij je persoonsgegevens verwijderen. Je kan hierom verzoeken als wij je gegevens bijvoorbeeld niet langer nodig hebben voor de doeleinden of als jij je toestemming hebt ingetrokken. Houd er altijd rekening mee dat we bepaalde informatie moeten bewaren.
 • Recht op beperking van gegevens: je hebt het recht om de verwerking van je gegevens tijdelijk te stoppen, bijvoorbeeld als je de juistheid van jouw persoonsgegeven betwist of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en dit verzoek nog in behandeling is.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een digitaal bestand van ons te krijgen, op voorwaarde dat de persoonsgegevens niet al zijn verwijderd.
 • Recht van bezwaar: je kan tot slot bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als wij de gegevens verwerken op grond van een ‘gerechtvaardigd belang’ of wanneer je bezwaar maakt tegen het versturen van nieuwsbrieven naar jou.

 

Als je gebruik wil maken van één van deze rechten kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je aan het einde van deze privacyverklaring.

 

Soms kunnen wij niet voldoen aan je verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van je persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of vanwege andere uitzonderingen zoals bijvoorbeeld de rechten en vrijheden van derden of de legitieme belangen van Jobsrepublic. Mochten we geen gehoor kunnen geven aan een bepaald verzoek van jou, dan zullen we je dit laten weten en zullen we daarbij ook de reden opgeven.

 

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Meer informatie over de AP en het indien van een klacht daarbij is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als je eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of wij er niet gewoon samen uit kunnen komen.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze contactgegevens.

 

Cookies


Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee je onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om het websiteverkeer te analyseren. Wij gebruiken alleen functionele, analytische en tracking cookies.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het deugdelijk functioneren van onze website en het gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website goed werkt en onthouden voorkeuren.

Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van onze website, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in je website-activiteiten om de gebruikservaring van onze diensten blijvend te analyseren en te verbeteren.

Door middel van tracking cookies verzamelen wij informatie over het surfgedrag van bezoekers zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Hiervoor is toestemming van de bezoeker vereist.

Via je browser kan je het plaatsen van cookies uitschakelen. Het kan dan wel zo zijn dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet meer goed werken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom verstandig om deze privacyverklaring regelmatig te lezen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom verstandig om deze privacyverklaring regelmatig te lezen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Bedrijfsgegevens:

Jobsrepublic B.V.

Koningin Wilhelminaplein 1

1062 HG Amsterdam

KVK-nummer: 87492075

 

Contactgegevens:

Email: support@jobsrepublic.nl 

 

Versie: Februari 2024.